Komunikat dot. obowiązku odśnieżania

W związku ze zmianą aury na zimową, Urząd Miasta Łuków przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łuków, każdy właściciel i użytkownik nieruchomości, a także osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, ma szereg obowiązków związanych z uprzątnięciem m.in. śniegu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Zgodnie z przepisami, mieszkańcy zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie i usunięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika poprzez posypywanie piaskiem lub innym podobnie działającym środkiem.

Mieszkańcy zobowiązani są także do usuwania nawisów (sopli) z dachów, okapów, rynien i innych części nieruchomości nad chodnikami, ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego oraz nadmiaru śniegu z dachów budynków.

Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. Dopuszcza się możliwość odgarniania śniegu na pas chodnika graniczący z jezdnią w taki sposób, aby nadmiar śniegu nie spowodował zawężenia chodnika do szerokości mniejszej niż 1 metr. Zabrania się ponadto stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu.

Kto nie wykonuje ww. obowiązków, podlega karze grzywny.