Ogłoszenie: "Foto Walentynki"

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 22.01.2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalna Inicjatywa Społeczna z siedzibą w Łukowie, ul. Świderska 43b na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Stowarzyszeniu Kulturalna Inicjatywa Społeczna z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się POD TYM ADRESEM.

Załączniki: