Wybory uzupełniające na ławników

Informacja o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Miasta Łuków z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2024-2027 i dokonanie wyboru:
- do Sądu Okręgowego w Siedlcach - 6 ławników
- do Sądu Rejonowego w Łukowie - 3 ławników.

Wybory uzupełniające są przeprowadzane na podstawie art. 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023, poz. 217 – tekst jednolity z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Do wyborów uzupełniających nie stosuje się terminów kalendarza wyborczego przewidzianych dla naboru podstawowego.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje organizacyjne dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wybór (lub ponowny wybór) na ławnika. Przepisy regulujące sprawy związane z ławnikami (m.in. dotyczące kwalifikacji kandydatów na ławników, wyłączeń oraz trybu zgłaszania kandydatów) znajdują się w Rozdziale 7 Ustawy (art. 158-175)

Wymagania na stanowisku ławnika (art. 158 § 1 i 3 Ustawy)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

2. Jest nieskazitelnego charakteru.

3. Ukończył 30 lat.

4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

5. Nie przekroczył 70 lat.

6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 § 1 i 2 Ustawy):

1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.

2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.

4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.

5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.

6. Duchowni.

7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.

8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.

9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników

Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1. Prezesi właściwych sądów.

2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.

3. Co najmniej 50 /pięćdziesięciu / obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin na zgłoszenie kandydatów na ławników upływa z dniem 29 lutego 2024 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Jak wynika z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.), zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby*.

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz.2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika**.

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia***.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wybory uzupełniające ławników odbędą się najpóźniej 31 marca 2024 roku.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z niezbędnymi załącznikami można składać:

- w Biurze Rady Miasta przy ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pok. Nr 17 i 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, tel. 25 798 29 15 wew.109 lub wew. 133,

- w Sekretariacie Urzędu Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pok. Nr 109 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, tel. 25 798 27 01,

- w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pok. Nr 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, tel. 25 798 30 00 wew. 150,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego, w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są w Biurze Rady Miasta przy ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pok. Nr 17 i 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków (zakładka wybory ławników/wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027) pod adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl

oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Wzory dokumentów do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej, zakładka wybory ławników/wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027, pod adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

2. Informacja nt. punktu informacyjnego KRK w Siedlcach.

3. Warunki wydawania bezpłatnej informacji z KRK kandydatom na ławników i formularz KRK.

4. Wzór oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu zgłaszającej kandydata na ławnika – wydawane celem uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji.

5. Wzór oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu zgłaszającej kandydata na ławnika – wydawane celem uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK.

6. Wzór oświadczenia złożonego przez pierwszą osobę umieszczoną na liście 50 obywateli zgłaszających kandydata na ławnika – wydawane celem uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK.

7. Wzór listy 50 obywateli zgłaszających kandydata na ławnika.

8. Wzór oświadczenia, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenia o prawach rodzicielskich.

9. Klauzula informacyjna (zakładka wybory ławników/wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 oraz zakładka ochrona danych osobowych)

*Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa.

**Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

***Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Piotr Płudowski
/-/Burmistrz Miasta