Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 15 ust 2a w zw. z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do zgłoszenia swojej kandydatury do pracy w Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w Komisji Konkursowej:

1) posiadać obywatelstwo RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

3) posiadać doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, (pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony www).

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Formularz zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łuków jak i ze strony www.lukow.pl oraz w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków, ul. Zdanowskiego 15, pok. 3 (na parterze).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków, ul. Zdanowskiego 15, pok. 3 lub w pok. 5 (składając ww. dokumenty w budynku głównym Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 17, proszę wskazać jako odbiorcę Wydział Spraw Społecznych).

Termin składania zgłoszeń do pracy w Komisji Konkursowej upływa 22 marca 2024 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków w sali 107

Więcej informacji: tel. 25 798 30 09 (wew. 183).

Załączniki:

- Formularz zgłoszeniowy kandydata na stronie www.

Łuków, dnia 11 marca 2024 r.

Burmistrz Miasta
(-) Piotr Płudowski