2. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Artur Czubaszek informuje o zwołaniu na dzień 29 maja 2024 r. (tj. środa) 2. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 12:00. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad II sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od I sesji Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Miasta Łuków oraz wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miasta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Miasta Łukowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta Łuków. Porządek obrad dostępny jest również w serwisie eSesja.pl.