Ogłoszenie

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) Burmistrz Miasta Łuków informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

W związku z powyższym w terminie do dnia 26 sierpnia 2024 r. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy powinni złożyć pisemne oświadczenie o:

1) odwołaniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Łuków, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia,

2) wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Łuków, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski