Aktywna tablica dla "Piątki"

Miasto Łuków, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, otrzymało w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w 2024 roku wsparcie finansowe w wysokości 35 000 zł.

Beneficjentem Programu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie, która będzie korzystała z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu zostaną zakupione interaktywne pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii procesów komunikacji, które będą służyć uczniom posiadającym różnorodne zaburzenia rozwojowe, zaburzenia związane z koncentracją uwagi, autyzmem, ADHD, problemami emocjonalnymi, zaburzenia utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces uczenia.

Środki finansowe w kwocie 35 000 zł zostaną przekazane po podpisaniu umowy przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, które stanowią 80% kosztów realizacji zadania, natomiast wkład własny zabezpieczony przez Miasto Łuków w kwocie 8 750 zł stanowią 20% kosztów realizacji zadania. Całkowita wartość projektu wynosi 43 750 zł.