Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec”.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 25 czerwca 2020r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju" z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Janiny I Antoniego Tryboniów, nr 3a, REGON: 030881610, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000106750, na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32 w/w ustawy) pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec” do realizacji w okresie od 21.07.2020r. do dnia 15.09.2020r.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Stowarzyszeniu "Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju", z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od 03.07.2020r. do 09.07.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty na załączniku pn. formularz zgłaszania uwag, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 20 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2020r. do godz. 1530 - (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miasta Łuków).

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta Łuków zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Skan oferty wraz z załącznikami 

Formularz z uwagami do oferty