Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Miasta Łuków z 24 września 2019 r. sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.5583) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mający i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

W dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Łuków.

Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” edycja 2020 moduł 1a na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie w 2020 roku 48 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka miejskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków”.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Łukowie zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne. 8 stycznia wystawiły jasełka, które mogli obejrzeć członkowie ich rodzin. Przedstawienie połączono z obchodami Dnia Babci oraz Dnia Dziadka.

W całym kraju w najbliższych dniach będzie obowiązywał najniższy stopień w skali - ALFA oraz ALFA-CRP (dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni) oraz drugi  stopień alarmowy BRAVO tylko dla województwa małopolskiego. Specjalne zarządzenie w tej sprawie wydał prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki.