Przedstawiciele siedmiu samorządów powiatu łukowskiego spotkali się w Łukowie w czwartek 12 marca 2020 r. w celu uroczystego podpisania Listu Intencyjnego w sprawie współpracy samorządów przy opracowaniu i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2020-2030. Powstanie dokumentu jest niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku (Dz. U z 2020 r., poz. 423), kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Łuków nie odbędzie się. Z mocy prawa tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wzywające do osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej od dnia 02.04.2020 do 09.04.2020.

SPZOZ w Łukowie zmienia organizację pracy. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie do odwołania zostają podjęte następujące działania:

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego:

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego.