Bezpieczne place zabaw - komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Zbliża się okres letni, kiedy miejsca takie jak place zabaw są coraz intensywniej użytkowane przez dzieci. Właściwy stan techniczny tych obiektów jest niezwykle istotny przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników.

Tanecznie na scenie w ŁOK

Ponad setka tancerzy w wieku od 4 do 17 lat wystąpiła na koncertach, które zostały zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. Wydarzenie odbyło się 29 kwietnia w Łukowskim Ośrodku Kultury.

Kondolencje

Z dużym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ś.p. Zofii Gomoły, wieloletniej nauczyciel oraz matki radnego Miasta Łuków, pana Grzegorza Gomoły.

2 maja. Biało-czerwone święto

2 maja w całym kraju świętowany jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to ustanowiono na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Zgodnie ze zwyczajem mieszkańcy całego kraju proszeni są o wywieszenie tego dnia biało-czerwonych flag na balkonach, w oknach lub przy domach.

Nabór Członków Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Łukowa

Miasto Łuków, Gmina Łuków, Gmina Stanin oraz Powiat Łukowski zawarli w dniu 12 marca 2021 r. Porozumienie gminno-powiatowe w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów (t.j. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1917). Na mocy ww. porozumienia Burmistrz Miasta Łuków, Wójt Gminy Łuków, Wójt Gminy Stanin oraz Starosta Łukowski i Wicestarosta Łukowski określili zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Łukowa.