Umowa nr: RPLU.13.03.00-06-0016/17-00

Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Instytucja Zarządzająca/IZ RPO WL: Zarząd Województwa Lubelskiego
Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 04 stycznia 2019 r.
Data zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu: 04 marca 2019 r.
Data zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu: 10 listopada 2021 r.

Całkowita wartość Projektu: 19.347.529,02 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 02/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 10.437.888,87 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 87/100).

Kwota dofinansowania ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 8.872.205,53 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięć złotych, 53/100), co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Kwota dofinansowania w formie dotacji celowej: 1.043.788,88 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych, 88/100), co stanowi 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Wkład własny: 9.431.534,61 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote, 61/100).
Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 15 stycznia 2018 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji: 31 grudnia 2021 r.
- zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2021 r.

Celem Projektu była odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej ukierunkowana na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji (I Podobszaru) w mieście Łuków.

W ramach realizacji Projektu wykonano:

 • przebudowę zdegradowanego budynku świetlico-stołówki ze zmianą przeznaczenia na cele społeczne - lokalne centrum animacji społecznej wraz z wyposażeniem;
 • przebudowę zdegradowanego budynku magazynowego (hangaru) z odtworzeniem jego funkcji pierwotnej jako wypożyczalni wodnego sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem;
 • budowę doziemnej instalacji sanitarnej do budynku świetlico-stołówki oraz do budynku magazynowego;
 • przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych – utwardzenie przy budynku świetlico-stołówki;
 • budowę wyciągu nart wodnych wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - system obserwacji kamerami;
 • budowę pomostów dla wędkarzy;
 • budowę deszczochronów i przebieralni;
 • dostawę i montaż wiat przystankowych;
 • budowę terenowych obiektów rekreacyjno-sportowych (boiska, miejsca do gry w szachy, pole do gry w bule, place zabaw, siłownie zewnętrzne);
 • budowę wiat z infrastrukturą do grillowania;
 • budowę ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Zalewu;
 • drenaż odwadniający ścieżkę pieszo-rowerową;
 • budowę instalacji kanalizacji deszczowej;
 • budowę instalacji elektroenergetycznej – zasilanie oświetlenia ścieżki rowerowej;
 • budowę oświetlenia ścieżki rowerowej;
 • zasilanie elektroenergetyczne wyciągu nart wodnych i przebudowę stacji transformatorowej;
 • zasilanie elektroenergetyczne oświetlenia pomostów i grobli;
 • osprzęt elektroinstalacyjny – słupy oświetleniowe i oprawy na pomostach i grobli zbiornika;
 • linie kablowe zasilające budynki sanitarne;
 • budowę i przebudowę instalacji elektrycznej modernizowanego terenu;
 • budowę oświetlenia (słupy i oprawy);
 • budowę instalacji elektrycznych – teletechnicznych (nagłośnienie i monitoring);
 • montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (nagłośnienie i monitoring);
 • budowę wewnętrznych dróg dojazdowych;
 • przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Zimna Woda;
 • dostawę i montaż ławek solarnych;
 • promocję projektu.

Kluczowe rezultaty Projektu:

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 3
 2. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 1

Kluczowe produkty Projektu:

 1. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI39) [m2] – 660
 2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 11,56
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 2
 4. Długość przebudowanych dróg powiatowych [km] – 0,059
 5. Długość przebudowanych dróg gminnych [km] – 0,17

Programowe rezultaty Projektu:

 1. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu [Mg/rok] – 2000
 2. Powierzchnia terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą [m2] - 300