Umowa o dofinansowanie: RPLU.05.05.00-06-0006/19-00

Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca/IZ RPO WL: Zarząd Województwa Lubelskiego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 20 lipca 2020 r.
Data zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu: 13 grudnia 2021 r.
Data zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu: 16 maja 2022 r.
Data zawarcia aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu: 22 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość Projektu: 1 101 373,19 zł (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote, 19/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 897 500,96 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych, 96/100).

Kwota dofinansowania: 777 799,18 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 18/100), w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 762 875,81 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, 81/100).
  • dotacja celowa: 14 923,37 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote, 37/100).

Wkład własny: 323 574,01 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote, 01/100).

Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 25 października 2019 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji: 31 maja 2023 r.
- zakończenie finansowe realizacji: 31 maja 2023 r.

Celem Projektu jest zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, poprzez wymianę źródeł światła na terenie miasta Łuków, w tym na obszarze rewitalizowanym.

W ramach realizacji Projektu zaplanowano:

  • demontaż starych opraw w ilości 412,
  • wymianę wysięgników w ilości 80,
  • montaż nowych opraw LED w ilości 412,
  • montaż nowych przewodów w wysięgnikach,
  • budowę układów kompensacyjnych,
  • system inteligentnego sterowania oświetleniem,
  • działania promocyjne.

Wskaźnik rezultatu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 254,066 ton równoważnika CO2/rok.

Wskaźnik produkt: Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych – 412 szt.

tablica EFRR modernizacja oswietlenia etapII