Umowa o dofinansowanie: RPLU.05.05.00-06-0006/19-00

Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca/IZ RPO WL: Zarząd Województwa Lubelskiego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 20 lipca 2020 r.
Data zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu: 13 grudnia 2021 r.
Data zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu: 16 maja 2022 r.
Data zawarcia aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu: 22 grudnia 2022 r.
Data zawarcia aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu: 28 kwietnia 2023 r.
Data zawarcia aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie Projektu: 4 sierpnia 2023 r.

Całkowita wartość Projektu: 708 054,60 zł (słownie: siedemset osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote, 60/100).

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 578 402,93 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa złote, 93/100).

Kwota dofinansowania: 500 715,25 zł (słownie: pięćset tysięcy siedemset piętnaście złotych, 25/100), w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 491 642,47 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote, 47/100).
  • dotacja celowa: 9 072,78 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote, 78/100).

Wkład własny: 207 339,35 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych, 35/100).

Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 25 października 2019 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji: 30 czerwca 2023 r.
- zakończenie finansowe realizacji: 30 czerwca 2023 r.

Celem Projektu było zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, poprzez wymianę źródeł światła na terenie miasta Łuków, w tym na obszarze rewitalizowanym.

W ramach realizacji Projektu wykonano:

  • demontaż starych opraw w ilości 412,
  • wymianę wysięgników w ilości 80,
  • montaż nowych opraw LED w ilości 412,
  • montaż nowych przewodów w wysięgnikach,
  • budowę układów kompensacyjnych,
  • system inteligentnego sterowania oświetleniem,
  • działania promocyjne.

Wskaźnik rezultatu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 256,33 ton równoważnika CO2/rok.

Wskaźnik produkt: Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych – 412 szt.

tablica EFRR modernizacja oswietlenia etapII