BO 2024: Projekty niezakwalifikowane do głosowania

Poniżej prezentujemy niezakwalifikowane do głosowania projekty do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Decyzją Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego niezakwalifikowane do głosowania zostały projekty:

  1. Kawiarenka LLU
  2. Klubokawiarnia Obywatelska
  3. Nowa trasa autobusu miejskiego

Projekt „Nowa trasa autobusu miejskiego”:

Projekt odrzucony na etapie weryfikacji formalnej poprzez brak dołączonej listy poparcia projektu, brak uzasadnienia projektu oraz brak kosztorysu projektu.

Projekt „Kawiarenka LLU”:

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu funkcjonowania Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego, w przypadku projektów podobnych lub komplementarnych, Miasto może zwrócić się do wnioskodawców z propozycją ich połączenia. Połączenie może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. Takowa zgoda została uzyskana, wobec czego projekt został odrzucony na etapie weryfikacji formalnej.

Projekt „Klubokawiarnia Obywatelska”:

Projekt odrzucony na etapie weryfikacji formalnej. Argumenty podniesione przez członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego:

  1. zbyt wysoki (zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu funkcjonowania Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego) koszt utrzymania projektu w przyszłości wynikający m.in. z  konieczności zatrudnienia osoby na stanowisku opiekuna lokalu, która generowałaby znaczne koszty w latach kolejnych. Pod wątpliwość został poddany też fakt, kto (tj. jaki podmiot) miałby zatrudnić ww. opiekuna, na jakich kryteriach, zasadach i jakie kwalifikacje miałaby mieć ww. osoba;
  2. wątpliwość zgodności projektu z katalogiem zadań własnych Miasta - tj. prowadzenia przez Miasto bądź miejską jednostkę organizacyjną usług świadczonych na co dzień przez podmioty prywatne, organizacje pozarządowe, itp.;
  3. budzące wątpliwość prowadzenie ewentualnej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych w ramach realizacji projektu;
  4. funkcjonowanie podobnych obiektów na terenie miasta (zarówno komercyjnych, jak i oferty miejskich jednostek organizacyjnych, np. kawiarenki w Łukowskim Ośrodku Kultury, czy Lokalnego Centrum Animacji Społecznej na terenie Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Zimna Woda”, w których istnieje możliwość organizacji spotkań przez i dla mieszkańców);
  5. niedoszacowanie kosztów remontu/adaptacji lokalu do aktualnych cen rynkowych tego typu usług i zadań, uwzględniających również zastosowanie udogodnień dla m.in. osób niepełnosprawnych. Kwota 80 000 zł z dalej idącego projektu nie pozwoli zdaniem członków Zespołu wykonanie pełnych prac;
  6. niedoszacowanie kosztów wyposażenia lokalu m.in. w meble i urządzenia umożliwiające świadczenie oferty zgodnej z oczekiwaniami Wnioskodawców. Po analizie cen rynkowych wskazano, iż koszt remontu/adaptacji lokalu i zakupu niezbędnego wyposażenia wyniesie min. 150 000 zł;
  7. brak odpowiedniego lokalu spełniającego wymagania wnioskodawców, będącego w zasobach Miasta Łuków.