Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne mogą w terminie od dnia 07 czerwca do dnia 09 sierpnia 2023 r. złożyć Burmistrzowi Miasta Łuków pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Łuków bądź odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z przedmiotowego systemu. Brak złożenia ww. oświadczenia będzie skutkował automatycznym ujęciem danej nieruchomości niezamieszkałej w gminnym systemie zagospodarowywania odpadów komunalnych.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie będzie skuteczne od dnia 01 stycznia 2024 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków” i nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy.

Termin na złożenie pisemnego oświadczenia wraz z kopią umowy: do dnia 09 sierpnia 2024 r.

Adres: Urząd Miasta Łuków Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

Załączniki:

1. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ODWOŁANIA OŚWIADCZENIA O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO ŁUKÓW.

2. OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANEGO PRZEZ MIASTO ŁUKÓW.