Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 19.07.2022 r. wykłada się ponownie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty można obejrzeć poniżej: