Ogłoszenie - Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 2.01.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 7, Hufiec Łuków, ul. ks. St. Brzóski 2, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 7, Hufiec Łuków, ul. ks. St. Brzóski 2z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadanie.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM