Otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna i sport

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVI/486/2022 Rady Miasta Łuków z 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu i jednocześnie zaprasza do składania ofert. 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM