Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków o Naborze Wstępnych Zgłoszeń Proponowanych do Aplikowania o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wstępnych zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podmioty uprawnione mogą ubiegać się za pośrednictwem Miasta Łuków o udzielenie dotacji na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Wstępne zgłoszenia należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta Łuków – Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 19), ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków w terminie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 13 stycznia 2023 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe zasady naboru określa REGULAMIN NABORU WSTĘPNYCH ZGŁOSZEŃ PROPONOWANYCH DO APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW.

Wstępne zgłoszenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu.

Wstępne zgłoszenia złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Złożenie wstępnego zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

REGULAMIN NABORU WSTĘPNYCH ZGŁOSZEŃ PROPONOWANYCH DO APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wstępne zgłoszenie proponowane do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków