Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Zarządom Powiatów województwa lubelskiego czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r., w nadzorowanych lub podległych:

  • a) placówkach wsparcia dziennego,
  • b) centrach integracji społecznej,
  • c) klubach integracji społecznej,
  • d) dziennych domach samopomocy,
  • e) środowiskowych domach samopomocy,
  • f) warsztatach terapii zajęciowej.

Wojewoda Lubelski
/-/ Lech Sprawka