Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego.

Na podstawie art. 37 ust.2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania choroby COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa lubelskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:
  1. imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  2. imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2271) organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa lubelskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.
 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
 4. Wykonanie zarządzenia powierza Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie.
 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz na tablicy ogłoszeń Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Wojewoda Lubelski

/-/ Lech Sprawka