Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski informuje o zawieszeniu do odwołania pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Łuków. Poniżej treść Zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 43/2020

BURMISTRZA MIASTA ŁUKÓW

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia od dnia 27 marca 2020 r. do odwołania pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Łuków

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  1. W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i rosnącej liczby zachorowań, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Łuków oraz wszystkich osób korzystających ze strefy płatnego parkowania od dnia 27 marca 2020 r. zawiesza się pobór opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Łuków.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie.
  3. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków.
  4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Piotr Płudowski