Od 25 maja 2020 r. została przywrócona stacjonarna praca szkół podstawowych na terenie miasta Łuków. Wznowione zostały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Łączna liczba uczniów, którzy zgłosili się na zajęcia we wszystkich łukowskich szkołach podstawowych wynosiła w dniu 25 maja br. - 38 uczniów.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII łukowskich szkół podstawowych mają również możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z przedmiotów, z których będą zdawali egzamin ósmoklasisty.