Na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 18b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do pisma Lubelskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków znak: KDI.5140.20.1.2019 z dnia 16.10.2019 r., informującego Burmistrza Miasta Łuków o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków cmentarza żydowskiego, starego, zawiadamiam o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków miasta Łuków karty adresowej zabytku cmentarza żydowskiego, starego, położonego przy ul. Rogalińskiego 3 w Łukowie, w obrębie dz. ewid. nr 8807/6 w jej zachodniej części oraz małe fragmenty dz. ewid. nr 8807/3 i 8813/2.

11 osób kształcących swoje umiejętności w Łukowskim Ośrodku Kultury zostało stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego w zakresie kultury. Na finansowe wsparcie liczyć może 7 wokalistów Fabryki Piosenki ŁOK oraz 4 recytatorów Teatru Poezji ŁOK.

Przedstawiciele Miasta Łuków uczcili 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tegoroczne obchody tego święta miały ograniczony charakter ze względu na panującą obecnie epidemię koronawirusa. 3 maja z powodu obostrzeń sanitarnych zabrakło m.in. tradycyjnych biegów ulicznych.

Urząd Miasta Łuków informuje, iż w wybranych miejscach miasta postawione zostały tablice na bezpłatne umieszczanie na nich obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Listę miejsc z tablicami opublikowano poniżej:

3 maja 2020 r. przypada 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - drugiej na świecie i pierwszej w Europie ustawy zasadniczej regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.