Dzisiaj jest: 16 Września 2019   |   Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz


Ogłoszenie

Zgodnie z art. 6r, pkt. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 z poźń. zm.) od dnia 06 września 2019 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Łuków w godz. 7.30 – 15.00 lub na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
84 9206 0009 7103 0300 2000 0170


 

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorskiW dniu 4 września br. burmistrz Łukowa Piotr Płudowski i Józef Sarosiek właściciel Pracowni Projektowej podpisali umowę dotyczącą usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przez zespół osób posiadających odpowiednie uprawnienia nad wykonaniem robót budowlanych przy budowie i rozbudowie z przebudową infrastruktury technicznej w tym drogowej oraz sportowo-rekreacyjnej oraz przy przebudowie zdegradowanych budynków świetlico-stołówki, budynku magazynowego i przebudowy istniejących ciągów komunikacyjnych w ramach odnowy zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadzącej do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków.

Wykonawca będzie reprezentował interesy Miasta Łuków na budowie m.in. poprzez sprawowanie kontroli wykonawcy robót budowlanych w zakresie zgodności wykonywanych przez niego robót budowlanych z wymogami Miasta Łuków, w tym w szczególności zgodność z postanowieniami dokumentacji projektowej, przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do m.in. kontrolowania budowy (minimum trzy razy w tygodniu) oraz sporządzania na żądanie Miasta Łuków pisemnych miesięcznych raportów z przebiegu robót.