Dzisiaj jest: 3 Czerwca 2020   |   Imieniny obchodzą: Leszek, Anatola, Tamara

 Nabór do przedszkoliNabór do szkół

 

Interaktywna mapa dla firm i mieszkańców

 

XXIII sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 28 maja 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od XXII sesji Rady Miasta.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków za rok 2019.
6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
7. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta.
8. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta.
9. Informacja o planowanych inwestycjach w 2020 roku.
10. Informacja o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w 2019 roku.
11. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków za 2019 rok.
12. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej”.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2019 rok.
16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 za pomocą urządzeń liczących głosy oraz sporządzających wyniki głosowań oraz ustalenia Regulaminu głosowania.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Żelechowskiej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Dr Dmocha.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.