Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020   |   Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Ogłoszenie - 29.06.2020 r.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Realizacja projektu „Serce żyrafy” - warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności chodzi o wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na zachowania agresywne”.

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Chorągiew Lubelską Związku Harcerstwa Polskiego, organizacją pozarządową z siedzibą w 20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 7, NIP: 712-30-69-783, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000282152, reprezentowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Ks. St. Brzóski 2, na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 32 w/w ustawy) pt. „Realizacja projektu „Serce żyrafy” – warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności chodzi o wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na zachowania agresywne” do realizacji w okresie od 29.07.2020 r. do dnia 27.10.2020 r.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego reprezentowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łuków, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od 30.06.2020 r. do 06.07.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta (www.lukow.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty na załączniku pn. formularz zgłaszania uwag, który stanowi załącznik  do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 20 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2020 r. do godz. 15.30 - (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Urzędu Miasta Łuków).

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta Łuków zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Łuków, 29.06.2020 r.

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski

 

Załączniki do ogłoszenia: