Program Ograniczania Niskiej Emisji - rusza nabór wniosków

Działając na podstawie uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2905) Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków.

 

Rodzaj zadania, na które może być udzielona dotacja celowa:

Dotację celową można otrzymać na realizację zadania polegającego na wymianie starego źródła ciepła (nieekologicznego, pieca C.O. na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym) na nowe źródła ciepła.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji:

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Miasta Łuków.

 

Wysokość dotacji:

Dotacja celowa wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Wysokość środków finansowych w budżecie Miasta Łuków na rok 2021 przeznaczonych na wymienione zadania wynosi 100 000,00 zł.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane będą w terminie od 8 do 19 lutego 2021 r. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 19) Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. J. Piłsudskiego 17, w godzinach 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Łuków, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Łuków.

Podstawą uczestnictwa w programie jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków”.

 

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym. Złożone wnioski będą podlegały weryfikacji, z związku z tym w wyniku wystąpienia braków w przedmiotowej dokumentacji Wnioskodawca może zostać wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Oceny formalnej wniosków dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Łuków. Wnioskom ocenionym pozytywnie pod względem formalnym zostanie przyznana punktacja zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Nr XXII/187/2020 Rady Miasta Łuków z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadanie ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2905). W oparciu o uzyskane punkty dla zadania utworzona zostanie lista Wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania. Komisja tworzy listę z  rozdziałem dotacji do łącznej wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

 

Udzielenie dotacji:

Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawartej między Miastem Łuków a Wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja celowa.

 

Rozliczenie dotacji:

Po zakończeniu zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji celowej (załącznik nr 2 do Regulaminu). Do wniosku o rozliczenie dotacji celowej należy dołączyć kserokopie faktur VAT oraz inne rachunki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wystawione na Wnioskodawcę, potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac. Rozliczenie dotacji celowej winno nastąpić w terminie określonym w zawartej umowie.

 

Informacje o środkach odwoławczych:

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji celowej nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 

Załączniki:

 

Informacje na temat naboru wniosków można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju Nr 12 budynku Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17. Informacja udzielana również telefonicznie pod numerem 25 797 66 07