Ogłoszenie o przetargu - ul. Strzelnicza

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków: nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Strzelniczej składająca się z działek Nr 11088 o pow. 2,2493 ha i Nr 1258/6 o pow. 1,2874 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00054273/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 571 709 zł netto. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada podstawowe przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; przeznaczenie dopuszczalne: usługi uciążliwe i nieuciążliwe, rzemiosło produkcyjne oznaczone na rysunku planu symbolem 2P.

Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej - ul. Strzelniczej. Część działki oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako las i na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy uzyskać decyzję na wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego wydawaną przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych. Przez część nieruchomości przebiega linia elektroenergetyczna, która nie uniemożliwia jej zagospodarowania. Na działce Nr 1258/6 znajdują się pozostałości budynków.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest w ciągu 2 lat od dnia podpisania umowy sprzedaży rozpocząć, tj. uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, na przedmiotowym terenie inwestycję zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zrealizować ją do końca 2025 r.; w przypadku nie wywiązania się, Miasto Łuków wezwie Nabywcę i wyznaczy dodatkowy termin do rozpoczęcia i do zakończenia, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego dodatkowego terminu Miastu będzie przysługiwało prawo odkupu tej nieruchomości w terminie roku od upływu dodatkowego terminu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upłynął dnia 2 lutego 2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 (sala konferencyjna).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numerów działek, w wysokości: 314 000 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy złotych) na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2021 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, informuję, iż uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu  kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej nie później niż 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego na rachunek bankowy Miasta Łuków Nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie pod nr telefonu  (25) 797 66 10 w godzinach 7:30-15:30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski