LIII sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 27 stycznia 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się LIII zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LIII sesji Rady Miasta.

3. Przyjęcie protokołów z LI oraz LII sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LI sesji Rady Miasta.

5. Informacja ze szkół i przedszkoli miejskich w sprawie działań zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 za IV kwartał 2021 r.

6. Informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2021 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2021 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Łuków w roku 2021 („Przebudowa ulicy Objazdowej (102441L) w mieście Łuków”.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli naborów na wolne stanowiska urzędnicze odbywające się w drodze konkursu.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków za 2021 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łuków za 2021 rok.

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków za 2021 rok.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków za 2021 rok.

13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków za 2021 rok.

14. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków za 2021 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łuków na 2022 rok.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Łuków do wydawania polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta oraz określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku gdy podróż służbowa radnego Miasta Łuków odbywa się pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Longinowi Kowalczykowi Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żelechowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807 w m. Łuków.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łuków.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łuków na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

26. Wolne wnioski i informacje.

27. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.