70. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 26 stycznia 2023 roku 70. zwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się na sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXX sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z LXVIII oraz LXIX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXIX sesji Rady Miasta.
 5. Informacja ze szkół i przedszkoli miejskich w sprawie działań zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu COVID-19 za IV kwartał 2022 r.
 6. Informacja z wizyty zespołów kontrolnych Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków w miejskich przedszkolach w Łukowie.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli wykorzystywanych dotacji z budżetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji planu finansowego budżetu miasta Łuków i wybranych miejskich jednostek organizacyjnych (wybrana jednostka Łukowski Ośrodek Kultury).
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Łuków za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków za 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łuków na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej stawki zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żelechowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807 w m. Łuków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/511/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Żelechowskiej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łuków".
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta.