Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona pomiędzy ul. Telimeny a ul. Rolniczą oznaczona jako działka Nr 10832/2 o pow. 6 136 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00041289/7; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 534 000 zł netto.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na realizację i utrzymanie usług, w tym hoteli i położona w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U2.

Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Przez nieruchomość przebiega przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia; wzdłuż wschodniej granicy działki posadowione są słupy oświetleniowe. Zachodnia część działki ma klasoużytek „dr” (564 m2), jednak działka prawnie i faktycznie nie stanowi drogi publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upłynął dnia 19 lipca 2022 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 25 października 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 21 lutego 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 30 maja 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, w Sali Nr 107 na I piętrze.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, w wysokości: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 22 listopada 2023 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu uczestnika zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jego reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie pod nr telefonu (25) 797 66 10 w godzinach 7.30-15.30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski