Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków obejmującej:

1. spółdzielcze własnościowe prawo do nieruchomości lokalowej nr 23 położonej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łukowie, na działce nr ewid. 7812/19*, na os. Leona Klimeckiego 6, stanowiące własność Miasta Łuków, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00042773/4. Lokal o powierzchni użytkowej 48,32 m2, położony na III piętrze, składa się 3 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 275 600,00 zł netto**.

*Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawska, terenem PKP (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 Nr 76 poz.1469).

**Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) upłynął dnia 22 sierpnia 2023 r.

Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 3 października 2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz dopiskiem „lokal mieszkalny os. L. Klimeckiego 6/23”, w wysokości: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 1, na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 06.12.2023 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu uczestnika zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jego reprezentowania.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 12 lub telefonicznie tel. (25) 797 66 24 w godzinach 7.30-15.30. Dopuszcza się możliwość dokonania oględzin lokalu mieszkalnego po uprzednim umówieniu się.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski