82. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 30 listopada 2023 r. (tj. czwartek) 83. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXXIII sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z LXXXI oraz LXXXII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXXXI sesji Rady Miasta.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji w mieście.
 6. Sprawozdanie z wizyty zespołów kontrolnych Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków w miejskich przedszkolach w Łukowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2023 roku".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej.
 11. Ustalenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2024 na obszar miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
 12. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku leśnego na rok 2024 na obszar miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Grzegorzowi Rzymowskiemu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łuków na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" za lata 2021-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łuków".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LXXXI/628/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu w formie dotacji celowej na wykonywanie przez Powiat Łukowski zadania w postaci organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych Miasta Łuków będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za 1m2 powierzchni użytkowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łuków.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie placów zabaw, Otwartych Stref Aktywności, Parku do ćwiczeń Street Workout oraz urządzeń siłowych będących własnością Miasta Łuków.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na bieżące utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach i obiektach stanowiących własność Miasta Łuków za 1m2 powierzchni użytkowej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta Łuków.