Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr LXXXI/632/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamia o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Łuków przyjętym Uchwałą Nr LXXXI/632/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 26 października 2023 r.

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach od 6 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

1. Komitet liczy od 10 do 18 członków obejmujących przedstawicieli następujących interesariuszy:

1) nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji lub innych mieszkańców miasta wyłonionych na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;

2) nie więcej niż 2 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym w szczególności spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych wyłonionych na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;

3) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, w tym w szczególności na obszarze rewitalizacji wyłonionych na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;

4) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność na obszarze rewitalizacji lub na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji wyłonionych na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;

5) 4 przedstawicieli rady gminy wskazanych na zasadach określonych w § 4 Regulaminu;

6) 2 przedstawicieli środowiska seniorów wskazanych na zasadach określonych w § 5 Regulaminu;

7) 4 przedstawicieli wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Łuków, w tym przedstawicieli:

a) Centrum Usług Społecznych,

b) Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji,

c) Wydziału Inwestycji,

d) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

2. Kandydaci na członków Komitetu są wyłaniani w drodze otwartego naboru oraz wskazywani przez grupy przedstawicielskie i organy doradcze reprezentujące interesy poszczególnych środowisk.

3. Przedstawiciele grup interesariuszy, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-4 wyłaniani są w ramach otwartego naboru organizowanego przez Burmistrza Miasta Łuków.

4. Kandydat na Członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w pkt 1.

5. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

6. Zgłoszenie kandydata powinno zostać opatrzone własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym zawierającym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata wraz z uzasadnieniem motywacji do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji oraz dotychczasowych aktywności na rzecz społeczności lokalnej i spraw publicznych.

7. Załącznikiem do zgłoszenia kandydata jest oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej lub pozbawieniu praw publicznych.

8. Kandydaci na Członków Komitetu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 winni przedłożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym listę poparcia podpisaną przez co najmniej:

1) 5 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji, w przypadku osób reprezentujących grupę wymienioną w pkt l ppkt 1,

2) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji, w przypadku osób wymienionych w pkt 1 ppkt 3.

9. Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

10. Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia będzie dostępny od dnia rozpoczęcia naboru tj. od dnia 6 grudnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://umlukow.bip.lubelskie.pl i na stronie www.lukow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030.

11. Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia, obowiązującą kandydatów opisanych w pkt 1 ppkt 1 i 3 należy złożyć do dnia 12 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu):

- pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków;

- na adres skrytki ePUAP: /umlukow/skrytka;

- osobiście w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Łuków
Piotr Płudowski