84. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 25 stycznia 2024 r. (tj. czwartek) 85. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXXV sesji Rady Miasta.

3. Przyjęcie protokołu z LXXXIV sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXXXIV sesji Rady Miasta.

5. Informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2023 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2023 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Raport z audytu oświaty.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli : "Kontrola zakupu drzew przez Miasto Łuków".

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łuków na 2024 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego na wykonanie budowy ciągu pieszo - rowerowego na ul. Żelechowskiej w miejscowości Łuków w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 807 Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków od km 66+094 (granica administracyjna) do km 66+886,76 (strona lewa).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie.