Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 16 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. Udział we współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku Kickboxingu.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Stowarzyszeniu „Nasz Region” z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadanie. 

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM.