Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Miasta Łuków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) w związku z § 3 ust. 4 Uchwały Nr LXXXIV/663/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Miasta Łuków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. poz. 7925), Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków.

Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Miasta Łuków.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miasta Łuków – Punkt Obsługi Interesanta (pok. Nr 23), przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków w terminie od dnia 15 lutego 2024 r. do dnia 22 lutego 2024 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe zasady naboru określa Uchwała Nr LXXXIV/663/2023 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Miasta Łuków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. poz. 7925).

Wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w formularzu wniosku.

Wnioski złożone po terminie lub złożone przez podmioty nieuprawnione podlegają odrzuceniu.

Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości określonej we wniosku.

Burmistrz Miasta Łuków
Piotr Płudowski

Uchwała

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2