Nabór na stypendia sportowe

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) oraz uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206). Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

1. Zasady przyznawania stypendiów sportowych

Przyznanie stypendium sportowego uzależnione będzie od spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania i pozbawiania „Stypendiów Sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Łuków dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe” stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 181, poz. 2855), ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 3206).

 

2. Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium, wyłącznie na druku wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania i pozbawiania „Stypendiów Sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Łuków dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 181, poz. 2855), ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206) - w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 19 (parter), w godz. 7.30 - 15.30.

 

3. Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu stypendium sportowego

  • Wnioski czytelnie wypełnione, kompletne (z wymienionymi załącznikami) opiniowane będą przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Łuków w drodze zarządzenia.
  • Do wniosku należy dołączyć czytelnie wypełnioną klauzulę informacyjną.
  • Wnioski nieczytelnie wypełnione i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
  • Decyzję o przyznaniu stypendium oraz o jego wysokości podejmuje Burmistrz Miasta Łuków.
  • Informacja o przyznanych stypendiach zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Łuków lukow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków,
    ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.
  • Złożone wnioski pozostaną w aktach Urzędu Miasta Łuków, nie są zwracane wnioskodawcom.

 

4. Postanowienia końcowe

Informacje na temat naboru wniosków oraz wymagane druki można uzyskać ze strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl oraz w Samodzielnym Stanowisku ds. kultury i sportu Urzędu Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pok. 112, tel. (25) 797 66 08.

 

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski

 

Łuków, 14 grudnia 2020 r.

 

DO POBRANIA: