Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Kanałowej oznaczonej jako działka Nr 8750/2 o pow. 145 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00020182/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 000 zł.

Dla ww. działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 8750/2 jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona w terenie oznaczonym symbolem MNU42. Tereny MNU42 przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli. Ponadto nieruchomość znajduję się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej „B” oraz strefie obserwacji archeologicznej. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Kanałowej. Nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym budynkiem garażowym o konstrukcji murowanej wraz z ogrodzeniem.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął dnia 4 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja świetlicy środowiskowej dla dzieci z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych i wykluczeniem".

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec”.

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków:

  1. 1. nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej oznaczona jako działka 2967/3 o pow. 3407 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00028396/3; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 375 000 zł netto;
  2. 2. nieruchomość niezabudowana położona w Łukowie przy ul. Południowej oznaczona jako działka 6987/4 o pow. 605 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00030217/2; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 639 zł netto.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Dmocha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.