flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 – zadanie wieloletnie)

Nr umowy o dofinansowanie: 388, aneks nr 1 z dnia 4 stycznia 2024 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27 września 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 5 348 986,56 zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 56/100).

Kwota dofinansowania: 2 029 304,91 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta cztery złote, 91/100).

Wkład własny: 3 319 681,65 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt  jeden złotych. 65/100).

Termin oddania zadania do użytkowania: grudzień 2024 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

  • Roboty ziemne;

  • Odwodnienie;

  • Kanał technologiczny;

  • Podbudowy;

  • Elementy ulic;

  • Nawierzchnie;

  • Oznakowanie poziome i pionowe;

  • Wykonanie tablicy informacyjnej.

Łączna długość dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie: 867 m, w tym: ul. R. Stankiewicza – 655 m, ul. B. Łukasiewicz – 212 m.

tablica RFRD2023 Stankiewicza aktualizacja