flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024 – zadanie wieloletnie)

Nr umowy o dofinansowanie: G/RFRD/124/2024

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: listopad 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 2 486 245,29 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych, 29/100).

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 2 425 878,26 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych, 26/100).

Kwota dofinansowania: 1 455 526,95 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych, 95/100).

Wkład własny w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania: 970 351,31 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych, 31/100).

Koszty niekwalifikowalne: 60 367,03 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, 03/100).

Termin oddania zadania do użytkowania: lipiec 2025 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

 • Roboty ziemne;

 • Odwodnienie - przepust i regulacja studzienek;

 • Podbudowy;

 • Nawierzchnia;

 • Elementy ulic;

 • Oznakowanie pionowe i poziome;

 • Budowa studni kablowych;

 • Budowa kanału technologicznego;

 • Linia kablowa oświetlenia ulicznego;

 • Demontaż istniejącej linii oświetleniowej;

 • Prace towarzyszące;

 • Linia kablowa nN;

 • Linia napowietrzna nN;

 • Demontaż linii nN i przyłączy;

 • Prace towarzyszące;

 • Wewnętrzna linia zalicznikowa;

 • Wykonanie tablicy informacyjnej.

Łączna długość dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie: 495 m.

tablica RFRD2024 podgorna ost