flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: G/BRD/19/2023, aneks nr 1 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: listopad 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 334 535,70 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych, 70/100).

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 323 773,20 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote, 20/100).

Kwota dofinansowania: 259 018,56 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych, 56/100).

Wkład własny w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania: 64 754,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote, 64/100).

Koszty niekwalifikowalne: 10 762,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote, 50/100)

Termin oddania zadania do użytkowania: czerwiec 2024 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

  • Podbudowa pod chodnik;

  • Podbudowa pod wjazdy;

  • Elementy;

  • Oznakowanie poziome i pionowe;

  • Tablica informacyjna.

tablica RFRD2023 budowa Sienkiewicza