Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B

Nr umowy o dofinansowanie: RZS.604.5.3.2019

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 31/07/2019 r.

Okres realizacji zadania: 01/07/2019 r. – 31/12/2019 r.

Całkowita wartość projektu: 267.732,99 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote, 99/100)

Przyznana kwota dotacji: 80.319,89 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych, 89/100)

Wkład własny: 187.413,10 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych, 10/100)

Szczegółowy opis zadania:
Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie zakresu rzeczowego stanowiącego dobudowanie szybu windowego oraz montaż urządzenia – dźwigu osobowego przeznaczonego dla potrzeb transportu pionowego na trzech poziomach kondygnacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie dla maksymalnie 8 osób (650 kg udźwigu), w tym niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.