Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat

Nr umowy o dofinansowanie: BSK/22/23/0002736

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24.03.2023 r.

Wartość projektu: 3 789 694,02 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 02/100).

Wartość finansowego wsparcia: 3 031 755,21 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych, 21/100).

Wkład własny: 757 938,81 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych, 81/100).

Planowana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 07.2025 r.

Opis przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (12 lokali mieszkalnych) oraz 5 kontenerów mieszkalnych przy ul. Żelechowskiej w Łukowie z przeznaczeniem na cele socjalne. Powstałe lokale mieszkalne będą stanowić mieszkaniowy zasób Miasta Łuków.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

 • opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego;
 • nadzór inwestorski;
 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego;
 • drogi dojazdowe, parkingi, chodniki;
 • kontenery mieszkalne;
 • osłona śmietnikowa, zieleń, zagospodarowanie terenu;
 • wewnętrzne instalacje wod-kan i c.w.u.;
 • instalacje centralnego ogrzewania;
 • kotłownia gazowa 70 kw;
 • przyłącze wodociągowe;
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej;
 • linie zasilające;
 • instalacje wewnętrzne budynek;
 • instalacja fotowoltaiczna;
 • instalacja elektryczna wewnętrzna;
 • oświetlenie terenu;
 • linie zasilające kontenery;
 • instalacja telekomunikacyjna.