Konkurs dla organizacji pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Łuków działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/223/2020 Rady Miasta Łuków z 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.4788) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Komunikat dot. funkcjonowania przedszkoli

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że od 29 marca 2021 r . (poniedziałek) w przedszkolach będą organizowane zajęcia dla dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w:

Projekt ul. Królik

Na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.lukow.pl) udostępniony został w formie graficznej plan sytuacyjny ulicy Królik, umożliwiający wniesienie uwag zainteresowanym mieszkańcom. Na uwagi dotyczące m.in. zjazdów urzędnicy czekają do piątku środy 31 marca 2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.