Dzisiaj jest: 21 Lipca 2019   |   Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Miasto Łuków jest zobowiązane do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 stycznia 2020 roku. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017.19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 roku, zgodnie z jego zapisami miasto Łuków ma zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki, który kończy się z dniem zakończenia umowy na odbiór i transport odpadów tj. 31 grudnia 2019 roku.

Tu możesz pobrać: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków

Została wyłoniona w drodze przetargu firma, która odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Łukowa uiszczają do Urzędu Miasta Łuków opłatę naliczoną od osoby (w przypadku nieruchomości zamieszkałych) i od pojemnika (w przypadku nieruchomości nie zamieszkałych) w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Łuków. Osoby segregujące odpady płacą mniej.

Tu możesz pobrać: Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

 

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Nr 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140

 

Termin wnoszenia opłaty: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości - bez wezwania - miesięcznie do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych, a stwierdzonym stanem faktycznym, Burmistrz Miasta zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tutaj możesz pobrać deklarację w wersji elektronicznej:

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA

 

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE ŁUKÓW

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późń. zm.) Burmistrz Miasta Łuków podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) usługi w zakresie odbieranie i transportu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Łuków świadczy:

 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
adres siedziby: ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

 

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja 
Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

 

- osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Miasta Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto Łuków osiągnęło następujące poziomy:

 

I. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Osiągnięty poziom recyklingu 22,90% 32,04% 88,80% 67,30% 22,80% 55,50% 59,99%

 

II. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Osiągnięty poziom recyklingu 100,00% 89,39% 100,00% 100,00% 96,06% 75,52% 72,26%

 

III. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Osiągnięty poziom recyklingu 57,88% 28,27% 28,50% 19,80% 13,85% 9,33% 0,00%

 

- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późń. zm.) został utworzony

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

 

zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128. PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.00, zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2018, poz. 1466 z późń.zm).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w:

 

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.