Dzisiaj jest: 16 Września 2019   |   Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz


Ogłoszenie

Zgodnie z art. 6r, pkt. 1ab ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 z poźń. zm.) od dnia 06 września 2019 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasach Urzędu Miasta Łuków w godz. 7.30 – 15.00 lub na nowy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
84 9206 0009 7103 0300 2000 0170


 

Gospodarka odpadami komunalnymi

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Miasto Łuków jest zobowiązane do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 stycznia 2020 roku. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2017.19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 roku, zgodnie z jego zapisami miasto Łuków ma zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki, który kończy się z dniem zakończenia umowy na odbiór i transport odpadów tj. 31 grudnia 2019 roku.

Tu możesz pobrać: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łuków

Została wyłoniona w drodze przetargu firma, która odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Łukowa uiszczają do Urzędu Miasta Łuków opłatę naliczoną od osoby (w przypadku nieruchomości zamieszkałych) i od pojemnika (w przypadku nieruchomości nie zamieszkałych) w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta Łuków. Osoby segregujące odpady płacą mniej.

Tu możesz pobrać: Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić bez wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Miasta Łuków:

 

Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie
Nr 84 9206 0009 7103 0300 2000 0170

 

Termin wnoszenia opłaty: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości - bez wezwania - miesięcznie do 15 dnia miesiąca, następującego po zakończeniu miesiąca, którego opłata dotyczy.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji lub niezgodności pomiędzy wskazaną w deklaracji liczbą osób zamieszkałych, a stwierdzonym stanem faktycznym, Burmistrz Miasta zobowiązany będzie określić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tutaj możesz pobrać deklarację w wersji elektronicznej:

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA

 

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŚCIE ŁUKÓW

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późń. zm.) Burmistrz Miasta Łuków podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) usługi w zakresie odbieranie i transportu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Łuków świadczy:

 

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie
adres siedziby: ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

 

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja 
Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

 

- osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Burmistrza Miasta Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasto Łuków osiągnęło następujące poziomy:

 

I. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Osiągnięty poziom recyklingu 22,90% 32,04% 88,80% 67,30% 22,80% 55,50% 59,99%

 

II. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Osiągnięty poziom recyklingu 100,00% 89,39% 100,00% 100,00% 96,06% 75,52% 72,26%

 

III. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Osiągnięty poziom recyklingu 57,88% 28,27% 28,50% 19,80% 13,85% 9,33% 0,00%

 

- punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 z późń. zm.) został utworzony

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK

 

zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128. PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 do 14.00, zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2018, poz. 1466 z późń.zm).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w:

 

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128.