Grzegorz Rzymowski

Pan Grzegorz Rzymowski jest osobą, która na stałe zapisała się w dziejach naszego Miasta. Od wielu lat bardzo aktywnie działa w obszarze edukacji, sportu, kultury i samorządu. Grzegorz Rzymowski z I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie zawodowo związany jest od 12 lutego 1990 r. Od 1 września 2007 r., pełni funkcję dyrektora szkoły, a w latach 1995-2007 sprawował funkcję wicedyrektora.

Jako wicedyrektor, a później dyrektor podejmował działania, by ta szkoła była wiodącą placówką, cieszącą się renomą zarówno wśród uczniów, jak i rodziców. We współpracy z organem prowadzącym, udało mu się stworzyć nowoczesną bazę dydaktyczną. Od 2012 r. zajęcia są prowadzone w nowym, dobrze wyposażonym budynku. Dzięki jego inicjatywie zrealizowano budowę kompleksu sportowego „Moje boisko „Orlik”. Ponadto o pozycji liceum świadczą coroczne wysokie wyniki matur oraz coroczny tytuł „Srebrnej Szkoły” w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”.

Dużą zasługą Grzegorza Rzymowskiego jest pielęgnowanie tradycji szkoły. Od lat przewodniczy komitetowi organizującemu Zjazdy Absolwentów. Absolwenci bardzo licznie spotykają się co 5 lat w murach liceum. Taka inicjatywa wzmacnia relacje międzyludzkie, ale także służy budowaniu emocjonalnej więzi z regionem, szczególnie tych, którzy lata temu wyjechali z Łukowa. Na okoliczność tych spotkań powstały ważne publikacje, których celem było, przybliżenie historii szkoły oraz ludzi z nią związanych.

Od ponad 26 lat dzięki pomysłowi Grzegorza Rzymowskiego, co roku rozgrywane są też mecze Absolwenci-Maturzyści. Jest on też pomysłodawcą zasadzenia w 2011 r. Dębu Katyńskiego upamiętniającego nauczycieli i uczniów Liceum poległych na „Golgocie Wschodu” oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej kpt. Tadeusza Świderskiego - żołnierza AK, absolwenta szkoły. Za te i inne inicjatywy szkoła w 2012 r. została uhonorowana medalem „Pro Memoria” przyznawanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz tytułem „Szkoła Obywateli” przyznanym przez ministra edukacji.

Dzięki zaangażowaniu i inicjatywom dyrektora uczniowie mogli brać udział w międzynarodowych projektach. Jednym z nich jest muzyczna współpraca z Hibersniaschule w Niemczech. Koncerty muzyki poważnej w wykonaniu zaprzyjaźnionych chórów szkolnych cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda objęła patronat nad jednym z takich wydarzeń. Uczniowie wyjeżdżali też do szkół partnerskich w Daugapilis, Rydze na Łotwie, w Brześciu. W ramach tych projektów młodzież promuje szkołę i kraj, uczy się tolerancji i postaw obywatelskich. Dzięki tym inicjatywom dla wielu ludzi z zagranicy Łuków nie jest tylko jakimś miejscem na mapie. Są goszczeni w domach uczniów Liceum, poznają tutejszą społeczność i chętnie do niej wracają.

Poza działalnością związaną z pracą w Liceum, Grzegorz Rzymowski działa na rzecz sportu. Od 1 września 1988 r. do 30 czerwca 1989 r. był instruktorem rekreacji ruchowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Osiedlowiec” w Łukowie. W latach 1990-1995 pełnił funkcję trenera III-ligowej drużyny piłki siatkowej ŁKS „Orlęta Łuków”, która występowała w barażach o II ligę. Od początku swojej pracy zawodowej prowadzi szkolne sekcje sportowe. W ostatnich latach trenowana przez niego drużyna wielokrotnie zdobywała medale w Wojewódzkiej Licealiadzie SKS w piłce ręcznej dziewcząt.

W 1999 roku Grzegorz Rzymowski założył Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” i od tego czasu pełni społeczną funkcję Dyrektora Zespołu. Dzięki jego zaangażowaniu zespół bardzo prężnie działa, śpiewa i tańczy, promując kulturę ludową na wielu różnych imprezach w kraju i za granicą. Zespół występował m.in. na Białorusi, we Francji, na Litwie, we Włoszech, w Irlandii, na Łotwie, w Estonii, Niemczech, Bułgarii, w Czechach, w Ukrainie, w Hiszpanii, Grecji, na Węgrzech czy w Czarnogórze. Zespół tworzy grupa około 150 dzieci i młodzieży z Łukowa i powiatu łukowskiego. Przy Zespole działa kapela złożona z łukowskich muzyków - co też było inicjatywą wspomnianego Grzegorza Rzymowskiego. Zespół w swoim repertuarze posiada tańce i przyśpiewki z wielu regionów Polski: m.in. rzeszowskie, kurpiowskie, podlaskie, opoczyńskie, lubelskie, górali żywieckich, lachów sądeckich, piosenki i tańce starej przedwojennej Warszawy oraz tańce narodowe: kujawiak, oberek, mazur, krakowiak, polonez.

Grzegorz Rzymowski to świetny organizator wyjazdów, imprez kulturalnych, jest wielkim przyjacielem młodzieży i mocno dba o ich rozwój społeczny, patriotyczny i kulturalny. Z pełnym zaangażowaniem pracuje na rzecz promocji naszego dziedzictwa narodowego oraz promocji naszego miasta.

Pan Grzegorz Rzymowski w latach 1994-1998 był radnym Miasta II kadencji w Łukowie, członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia zaś jako radny Miasta V kadencji w latach 2006-2010 przewodniczył Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Pan Grzegorz Rzymowski za inicjatywy na rzecz szkoły, kultury i regionu był wielokrotnie nagradzany przez władze centralne i samorządowe. Wybrane nagrody to:

 • Srebrny Krzyż Zasługi nadany w 2003 r. przez Prezydenta RP (z inicjatywy Rady Miejskiej w Łukowie, na wniosek Wojewody Lubelskiego);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2019 r. ) za zasługi dla oświaty i wychowania przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej;
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej (przez w 2019 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
 • Nagroda pierwszego stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004 r.);
 • Nagroda Kuratora Oświaty (1993 i 2005 r.);
 • Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego (2006 r.) w uznaniu całokształtu działalności kulturalnej, przyznana przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
 • Łukowski Złoty Niedźwiedź (2011 r.);
 • Medal „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” (2015 r.);
 • Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” przyznana przez Zarząd Województwa Lubelskiego (2018 r.);
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Łukowa dla ZPiT Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” (2022 r.);
 • Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa (2011 r.);
 • nagroda Związku Polaków na Łotwie za szerzenie kultury (2015 r.);
 • Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa (2017 r.);
 • Medal 100-lecia PCK za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju PCK (2019 r.).

Mając na uwadze powyższe dokonania, Uchwałą Rady Miasta Łuków nr LXXXIII/639/2023 z 30 listopada 2023 r. nadano panu Grzegorzowi Rzymowskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa.