hm. Zdzisław Dudziński

Zdzisław Dudziński poprzez swoją działalność społeczną i wolontariacką wydatnie przyczynił się do rozwoju lokalnego środowiska w Łukowie. Pełniąc m.in. funkcję Komendanta Hufca ZHP Łuków przez lata kształtował wiele pozytywnych postaw u mieszkańców naszego miasta. 

Swoje życie zawodowe w latach 1972-2011 związał z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Łukowie. Pracował jako kierowca, mechanik i instruktor praktycznej nauki zawodu. Prowadził szkolenia kierowców - mechaników w Szkole Przyzakładowej w Łukowie, także kształcił przyszłych techników, zajmujących się mechaniką samochodową. Uzyskał także uprawnienia instruktora nauki jazdy i przygotowywał młodzież do egzaminów. Realizował liczne działania wykraczające poza zwykłe obowiązki służbowe. Warto zwrócić uwagę na coroczne wycieczki, organizowane dla ubogiej młodzieży, na które pozyskiwał sponsorów. Wyjazdy odbywały się m.in. do Krakowa, Szczecina, Trójmiasta, Świnoujścia, w Bieszczady.

Zdzisław Dudziński związany jest także ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Od 1984 r. jest instruktorem w organizacji, obecnie legitymuje się stopniem harcmistrza. Przez wiele lat działał i działa w Hufcu ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej jako kwatermistrz, członek komisji rewizyjnej, skarbnik, a w latach 2007-2015 Komendant Hufca. Funkcję tą objął w momencie kryzysu organizacji, co pozwoliło na przetrwanie struktur harcerstrwa na Ziemi Łukowskiej.

Przez 38 lat wolontariackiej służby instruktorskiej laureat Odznaki organizował wiele przedsięwzięć wychowawczych. Należy do nich zaliczyć coroczne zloty dawnej Chorągwi Siedleckiej ZHP w Woli Okrzejskiej, później zloty Hufca ZHP Łuków w Woli Okrzejskiej, czy kilkanaście obozów w Okunince (od 1982 r.). Najwięcej z tych działań podjętych było za kadencji Komendanta Hufca ZHP Łuków, gdyż obozy powróciły po 11-letniej przerwie.

Zdzisław Dudziński angażował się ponadto w uroczystości patriotyczne i rocznicowe, m.in. obchody świąt narodowych, przygotowywanie wystaw tematycznych w łukowskim muzeum czy w nadanie łukowskiemu rondu imienia podharcmistrza Fryderyka Koziarza w 2012 roku. Prowadził ożywioną współpracę ze szkołami, władzami samorządowymi przedsiębiorcami, pozyskując sojuszników i środki grantowe, m.in. od Miasta Łukowa, Powiatu Łukowskiego, Miasta Radzynia Podlaskiego, Miasta Biała Podlaska, Kuratorium Oświaty w Lublinie, sponsorów prywatnych. Przyczynił się do powstania nowych drużyn (m.in. w Łukowie, Starych Kobiałkach, Stoczku Łukowskim, Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej). Działał także na poziomie wojewódzkim w Kręgu seniorów w Lublinie i w Sądzie Harcerskim Chorągwi Lubelskiej ZHP. Poza harcerstwem realizował się również w Polskim Związku Pszczelarskim, współorganizując coroczne Święto Miodów Ziemi Łukowskiej.  W 2015 r został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto wyróżniono go także Brązową i Srebrną Odznaką „Wzorowy Kierowca” oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Zdzisława Bronisława Dudzińskiego cechuje skromność, uczynność i uprzejmość. Chętnie niesie pomoc, mimo mierzenia się z wieloma przeciwnościami życiowymi. Jest prawdziwym społecznikiem z pasją, nie oczekuje za swoje działania splendoru zaszczytów. Wychował całe pokolenia uczniów i harcerzy. Był dla nich szefem, mentorem i powiernikiem. Otaczał opieką i udzielał wsparcia, przekazywał i pomagał rozwijać pasje. Dla młodzieży miał zawsze czas, radę i dobre słowo. Dla społeczności Hufca ZHP Łuków, PKS w Łukowie, Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza pozostaje niezwykle ważną postacią. Bez wątpienia położył szczególne zasługi dla rozwoju Łukowa.

Mając na uwadze powyższe dokonania, Uchwałą Rady Miasta Łuków nr LXXIV/551/2023 z 27 kwietnia 2023 r. nadano harcmistrzowi Zdzisławowi Bronisławowi Dudzińskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa.