89. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 25 kwietnia 2024 r. (tj. czwartek) 90. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XC sesji Rady Miasta.

3. Przyjęcie protokołu z LXXXIX sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXXXIX sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2023 rok.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Miasta Łuków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla Miasta Łuków na lata 2024-2028.

10. Rozpatrzenie wniosku z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrobramska drodze publicznej położonej pomiędzy ul. Kresów Wschodnich, a ul. Wereszczakówny, które znajdują się na terenie Miasta Łuków.

11. Rozpatrzenie wniosku z dnia 12 marca 2024 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie z prośbą o wsparcie inicjatywy nadania ulicy, położonej pomiędzy ulicami Wileńską i Maryli Wereszczakówny, nazwy Kawaleryjska, względnie - Jazdy Polskiej.

12. Rozpatrzenie petycji z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacji w pasie drogowym do posesji mieszkańców przy ulicy Królik posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne.

13. Rozpatrzenie petycji z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie rozwiązania kwestii parkowania w rejonie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Łuków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Andrzejowi Skrzyńskiemu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego pomiędzy Miastem Łuków a Gminą Łuków, Gminą Stanin i Powiatem Łukowskim na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych dla mieszkańców MOF Łukowa" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych programu Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021-2027.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego miasta Łuków.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.

19. Podsumowanie VIII kadencji Rady Miasta Łuków.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zamknięcie.